Privacy- en cookieverklaring

Hoe AVG-trainingen uw persoonsgegevens verwerkt.

In deze Privacy- en cookieverklaring staat beschreven hoe AVG-trainingen uw persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen.

1. Contactgegevens

AVG-trainingen is gevestigd aan de James Wattstraat 4, 8912 AR te Leeuwarden. Ons postadres is Postbus 7031, 8903 JA Leeuwarden. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@avgtrainingen.nl.

2. Doel verwerkingen persoonsgegevens

AVG-trainingen verwerkt persoonsgegevens in het kader van:

 • Cursusactiviteiten
 • Onderzoek
 • Bedrijfsvoering

 

Onderwijs
AVG-trainingen verwerkt in het kader van haar cursusactiviteiten persoonsgegevens van (aspirant) cursisten voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor cursusdoeleinden;
 • het informeren van potentiële en ingeschreven cursisten over cursussen van AVG-trainingen;
 • afhandeling van aangevraagde informatie over cursussen of publicaties;
 • ondersteuning bij oriëntatie cursuskeuze;
 • cursusbegeleiding;
 • het ondersteunen en verzorgen van online cursussen;
 • administratie voor het inschrijven en innen van inschrijvings- en/of abonnementsgeld;
 • het volgen, meten en begeleiden van cursusvoortgang;
 • verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onderzoeken, informatie over accounts en overige (noodzakelijke) informatie vanuit AVG-trainingen;
 • het meten en verbeteren van de kwaliteit van onze cursussen en de cursusvoorzieningen, onder andere door het uitvoeren van (statistisch) onderzoek en het afnemen en verwerken van enquêtes en de resultaten hiervan;
 • voordracht voor een lidmaatschap, prijs of nominatie;
 • het afhandelen van klachten en bezwaar-en beroepszaken.

 

Onderzoek
AVG-trainingen kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onderzoek op diverse terreinen. Dit doet AVG-trainingen ten behoeve van algemeen belang, belangen van klanten van AVG-trainingen of gerechtvaardigde belangen van AVG-trainingen zelf. U wordt hierover altijd specifiek geïnformeerd wanneer dat vereist is op grond van de wet.

Bedrijfsvoering
AVG-trainingen verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering persoonsgegevens van medewerkers (met of zonder aanstelling), klanten en contactpersonen voor de volgende doeleinden:

 • het vaststellen van de identiteit van (potentiële) medewerkers;
 • het werven en selecteren van nieuwe medewerkers;
 • het verzorgen van ontwikkeling en het beoordelen van medewerkers;
 • het aanbieden en leveren van een werkplek, apparatuur, (vak) literatuur en horecavoorzieningen;
 • het uitvoeren van overeengekomen arbeidsvoorwaarden, het nakomen van verplichtingen op grond van arbeids-en belastingwetgeving en het uitbetalen van salarissen en gedeclareerde vergoedingen;
 • het registreren van arbeidstijden, verzuim en verlof;
 • het toepassen van de bedrijfsgezondheidszorg, het beoordelen van arbeidsongeschiktheid en het uitvoeren van re-integratietrajecten;
 • het aanbieden van informatie die relevant is voor medewerkers;
 • het voeren van financiële administratie en het opstellen en laten goedkeuren van jaarrekeningen en begrotingen;
 • het afhandelen van klachten en bezwaar-en beroepszaken en het behandelen van andere juridische zaken;
 • het nakomen van verplichtingen uit hoofde van pensioenregelingen en andere CAO-afspraken;
 • het aanbieden en leveren van producten en diensten aan consumenten;
 • het inkopen van producten en diensten en het beheren van contracten;
 • het informeren van contactpersonen van medewerkers in geval van nood;
 • het beveiligen van informatie en van de goede werking van IT-voorzieningen.
 
3. Grondslagen verwerkingen

De grondslagen voor de verwerkingen voor de hierboven beschreven doeleinden zijn divers. In de eerste instantie ondersteunen de verwerkingen AVG-trainingen bij de bedrijfsuitvoering en de uitoefening van haar publieke taken op het gebied van het verzorgen van cursussen. Daarnaast kunnen verwerkingen plaatsvinden op grond van:

 • de uitvoering van een met een klant gesloten overeenkomst;
 • het nakomen van een op AVG-trainingen rustende wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang van AVG-trainingen om de gegevens te verwerken;
 • de door u gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Indien AVG-trainingen persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, dan heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn/ haar toestemming in te trekken.

4. Categorieën persoonsgegevens

In deze privacy- en cookieverklaring wordt op hoofdlijnen weergegeven welke categorieën persoonsgegevens AVG-trainingen verwerkt. AVG-trainingen spant zich ervoor in om een zo volledig mogelijk overzicht te geven. AVG-trainingen verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats;
 • contactgegevens: naam organisatie, e-mailadres, telefoonnummer;
 • gegevens over uw sekse;
 • financiële gegevens: bankrekeningnummer, creditcardgegevens;
 • identificatiegegevens: BSN-nummer, nummer identiteitsbewijs, pasfoto’s;
 • accountgegevens: logginggegevens, elektronische handtekening;
 • gegevens over gezondheid: gegevens over verzuim- en verlof, gegevens over arbeids(on)geschiktheid
 • gegevens die worden verwerkt in het kader van enquête-onderzoek.
 
5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door de personen voor wie dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

6. Bewaartermijnen van persoonsgegevens

AVG-trainingen bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of zo lang dat op grond van de Archiefwet is vereist.

7. Privacyrechten

U heeft op grond van de privacywetgeving diverse rechten

Recht op rectificatie

Mocht het blijken dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens AVG-trainingen van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Uw verzoek wordt in beginsel binnen een maand behandeld.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt AVG-trainingen vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht op dataportabiliteit
U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als AVG-trainingen uw gegevens verwerkt, omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of voor het uitvoeren van een overeenkomst (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Dit geldt alleen voor gegevens die AVG-trainingen digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, aan AVG-trainingen vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door AVG-trainingen. Dit is het recht van bezwaar.

8. Beveiliging persoonsgegevens

AVG-trainingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking of het verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

9. Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u onze website bezoekt een ander tijdelijk nummer.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Websites van derden
Op onze website zijn mogelijk hyperlinks en knoppen voor het delen van content opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg zijn geselecteerd, draagt AVG-trainingen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derden van toepassing. We raden u aan de privacyverklaring van deze derden te lezen om inzicht te verwerven in hoe ze omgaan met uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief
U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiermee informeren wij klanten en andere geïnteresseerden over actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van Algemene verordening gegevensbescherming en het onderwijs. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derde partijen verstrekt.

Uitnodigingen en overige e-mails
Wij gebruiken het e-mailadres van contactpersonen om informatie te verstrekken over relevante trainingen, dienstverlening, producten en dergelijke. Ook heeft AVG-trainingen enkele mailinglists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op uw verzoek, of omdat dit voorkomt uit activiteiten van uw lidmaatschap. U kunt zich afmelden voor een mailinglist, wanneer u geen e-mails meer wilt ontvangen.

Verstrekking aan derden
AVG-trainingen verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van ons, bepaalde werkzaamheden verrichten.

10. Vragen of klachten

Als u vragen heeft over de manier waarop AVG-trainingen uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u ons dat laten weten via info@avgtrainingen.nl. Wij helpen u graag verder.

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kunt u via info@avgtrainingen.nl een klacht indienen. Daarnaast kunt u een brief sturen naar:

AVG-trainingen B.V.

Postbus 7031

8903 JA LEEUWARDEN